5 ст закона о милиции

5 ст закона о милиции

5 ст закона о милиции

Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом. Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю; 2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку; 3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення; 5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; 6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю; 7) для звільнення заложників.

Статья 5

. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина 1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

4.

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; 2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

Судебная практика и законодательство — ФЗ О полиции.

. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина » Федерального закона «О полиции».». 20.2. В абзаце шестом слова «12 — 15 Закона Российской Федерации «О милиции» заменить словами «18 — 24 Федерального закона «О полиции».

Федерального закона «О полиции».

Статья 5 закона о милиции

Милиция выполняет свои задачи беспристрастно, в точном соответствии с законом. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 2.

Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 2.

Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

Ст 5 Закон О полиции 2019

1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина. 2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

4.

При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; 2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. 6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 7.

Статья 1.

Милиция в Российской Федерации Статья 3.

Принципы деятельности милиции Статья 4. Правовая основа деятельности милиции Статья 5.

Деятельность милиции и права граждан Статья 6.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МИЛИЦИИ Статья 10. Обязанности милиции Раздел IV. ПРИМЕНЕНИЕ МИЛИЦИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ Статья 12.

Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия Статья 13. Применение физической силы Статья 14.

Статья 5 закон о полиции

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. 3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

Закон от 18 апреля 1991 г

Текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 22 апреля 1991 г., N 16, ст.

503 Статья 1. Милиция в Российской Федерации Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ МИЛИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 7.

Система милиции и ее подчиненность Милиция в Российской Федерации подразделяется на криминальную милицию и милицию общественной безопасности.

Часть тринадцатая утратила силу.

Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МИЛИЦИИ Статья 10. Обязанности милиции Раздел IV.

ПРИМЕНЕНИЕ МИЛИЦИЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ Статья 12. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия Раздел V.

СЛУЖБА В МИЛИЦИИ Статья 17. Сотрудник милиции Раздел VI. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ Статья 23.

Задайте вопрос дежурному юристу

Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Милиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Источник: https://152-zakon.ru/5-st-zakona-o-milicii-12444/

Федеральный закон О полиции от 7 февраля 2011 г

N 25, от 10 февраля 2011 г. N 28, в «Парламентской газете» от 11 февраля 2011 г. N 7, в Собрании законодательства Российской Федерации от 14 февраля 2011 г.

N 7 ст. 900 В настоящий документ внесены изменения следующими документами: Изменения вступают в силу с 7 марта 2019 г.

Федеральный закон от 29 декабря 2019 г. N 442-ФЗ Изменения вступают в силу с 30 декабря 2019 г. Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ Федеральный закон от 5 декабря 2019 г.

Федеральный закон о полиции с изменениями 2018 года

5 ст закона о милиции

>> Закон о полиции

Новый закон «О полиции» № 3-ФЗ, вступивший в силу в марте 2011 года, стал правовой платформой для дальнейшей эволюции правоохранительных органов и общественных интересов в новых реалиях развития страны. Все вступившие в действие изменения отражены данной актуализированной редакции.

Правовое регулирование отношений граждан с правоохранительными органами является важнейшей задачей общей системы законодательного права. Раскрытие и предотвращение преступлений – еще одна неотъемлемая функция государства, реализуемая с помощью органов правопорядка.

Любое правовое государство обязано находить оптимальный баланс между интересами общества и защитой этого общества от преступлений.

Гармонизация этих двух аспектов позволяет достигать здорового правового и социального климата, основанного на соблюдении прав человека и положений Конституции.

Статьи закона

  Глава 1 Общие положения

 • Статья 1 Назначение полиции
 • Статья 2 Основные направления деятельности полиции
 • Статья 3 Правовая основа деятельности полиции
 • Статья 4 Организация полиции
 • Глава 2 Принципы деятельности полиции

 • Статья 5 Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина
 • Статья 6 Законность
 • Статья 7 Беспристрастность
 • Статья 8 Открытость и публичность
 • Статья 9 Общественное доверие и поддержка граждан
 • Статья 10 Взаимодействие и сотрудничество
 • Статья 11 Использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем
 • Глава 3 Обязанности и права полиции

 • Статья 12 Обязанности полиции
 • Статья 13 Права полиции
 • Глава 4 Применение полицией отдельных мер государственного принуждения

 • Статья 14 Задержание
 • Статья 15 Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории
 • Статья 16 Оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов
 • Статья 17 Формирование и ведение банков данных о гражданах
 • Глава 5 Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия

 • Статья 18 Право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
 • Статья 19 Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
 • Статья 20 Применение физической силы
 • Статья 21 Применение специальных средств
 • Статья 22 Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств
 • Статья 23 Применение огнестрельного оружия
 • Статья 24 Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции
 • Глава 6 Правовое положение сотрудника полиции

 • Статья 25 Сотрудник полиции
 • Статья 26 Специальные звания сотрудников полиции
 • Статья 27 Основные обязанности сотрудника полиции
 • Статья 28 Основные права сотрудника полиции
 • Статья 29 Утратила силу
 • Статья 30 Гарантии правовой защиты сотрудника полиции
 • Статья 30.1 Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
 • Статья 31 Право сотрудников полиции на объединение в профессиональные союзы (ассоциации)
 • Статья 32 Привлечение других сотрудников органов внутренних дел к выполнению обязанностей, возложенных на полицию
 • Статья 33 Ответственность сотрудника полиции
 • Глава 7 Служба в полиции

 • Статья 34 Правовое регулирование службы в полиции
 • Статья 35 Утратила силу
 • Статья 36 Утратила силу
 • Статья 37 Утратила силу
 • Статья 38 Утратила силу
 • Статья 39 Утратила силу
 • Статья 40 Утратила силу
 • Статья 41 Гарантии сотруднику полиции, избранному (назначенному) в законодательный (представительный) или исполнительный орган государственной власти либо в орган местного самоуправления
 • Глава 8 Гарантии социальной защиты сотрудника полиции

 • Статья 42 Оплата труда сотрудника полиции
 • Статья 43 Страховые гарантии сотруднику полиции и выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей
 • Статья 44 Право сотрудника полиции на жилищное обеспечение
 • Статья 45 Право сотрудника полиции и членов его семьи на медицинское обслуживание
 • Статья 46 Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в полиции
 • Глава 9 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности полиции

 • Статья 47 Финансовое обеспечение деятельности полиции
 • Статья 48 Материально-техническое обеспечение деятельности полиции
 • Глава 10 Контроль и надзор за деятельностью полиции

 • Статья 49 Государственный контроль за деятельностью полиции
 • Статья 50 Общественный контроль за деятельностью полиции
 • Статья 51 Судебный контроль и надзор
 • Статья 52 Прокурорский надзор
 • Статья 53 Обжалование действий (бездействия) сотрудника полиции
 • Глава 11 Заключительные положения

 • Статья 54 Заключительные положения
 • Статья 55 О признании утратившими силу отдельных законодательных актов РСФСР и отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
 • Статья 56 Вступление в силу настоящего Федерального закона

Краткая предыстория закона

Федеральный закон о полиции заменил собой действующий до этого Закон РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-I «О милиции». До этого в обществе и во власти велись активные дебаты о необходимости реформы в органах правопорядка. В результате победили сторонники реформирования, которое стало новым отсчётом в истории этой государственной структуры.

Переименование «милиции» в «полицию» сопровождалась переаттестацией всех сотрудников МВД. Лица, отказавшиеся проходить переаттестацию или не сдавшие экзамены, были уволены со службы. В результате после широких обсуждений в Государственной Думе и обществе был принят новый законодательный акт, учитывающий общественное мнение, положения действующего права и оценки экспертов.

Правовая суть закона

Федеральный Закон о полиции регулирует деятельность правоохранительных органов, включая в себя основные положения о работе и контроле над деятельностью полицейских. Этот документ также определяет основные функции, цели и задачи органов правопорядка.

Принцип данного закона основан на положениях Конституции РФ и других законодательных актах, касающихся прав граждан.

Полиция определяется как основной федеральный орган исполнительной власти, выполняющий защитные функции в области внутренних государственных дел.

Основные положения закона о полиции

Принятый новый закон включил в себя подробные описания принципов работы сотрудников правоохранительных органов. Одновременно в этом законодательном акте регламентируются следующие аспекты:

 • основное предназначение, цели, задачи и полномочия;
 • базовые направления деятельности полиции;
 • организационные принципы работы этой системы;
 • обязанности и права полицейских;
 • перечисление мер принуждения;
 • возможность и порядок использования специальных средств и физической силы;
 • инструменты социальной и правовой защиты полицейских;
 • организация и источники финансового и материально-технического обеспечения правоохранительных органов

В качестве основных принципов работы называются соблюдение законности и прав граждан, дополняемое объективностью и открытостью. Отдельной главой выделен контроль над полицией, включающий судебный, прокурорский и общественный надзор.

Новый ФЗ о полиции 2018 – запланированные изменения

Внесённый в Государственную Думу законопроект о необходимости изменений действующего ФЗ о полиции вызвал большой резонанс в обществе. В этом документе предлагалось значительно расширить полномочия полицейских в следующих направлениях:

 • осмотр личных вещей и транспортных средств;
 • проведение обысков;
 • применение оружия;
 • получение от общества презумпции доверия

В случае принятия обозначенных в новом законе изменений права простых граждан могут пострадать, а сами полицейские получить широкие полномочия для применения спецсредств и физической силы. Поэтому, по мнению правозащитников, такие положения станут признаком отхода законодательной системы от принципов правового государства.

Заключение

Сегодня действующий закон о полиции с изменениями полностью выполняет свои основные функции, которые могут быть перечислены следующим списком:

 • защита правопорядка, интересов граждан, общественных организаций и общества в целом;
 • применение мер принуждения в рамках действующего законодательства;
 • взаимодействие с государственными и общественными структурами в целях раскрытия и предотвращения преступлений;

В настоящий момент большинство экспертов уверены в том, что в этой редакции на данном этапе этот законодательный акт полностью соответствует требованиям времени. Федеральный закон о полиции с изменениями не является окончательным документом и будет дорабатываться и в дальнейшем с учётом интересов общества и ситуации в стране.

Закон о полиции 2018

Источник: http://poiskzakona.ru/zakon-o-politsii/

Адвокат Юркевич
Добавить комментарий